Polityka prywatności 2021-03-25T07:52:32+00:00

„forBET Zakłady Bukmacherskie” Sp. z o.o. zapewnia Klientom bezpieczeństwo dokonywanych transakcji internetowych poprzez konto www.iforbet.pl. Informacje przekazywane przez naszych Klientów za pośrednictwem serwisu internetowego podlegają ochronie z użyciem nowoczesnych technologii i są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymogami bezpieczeństwa, jak również zasadami poufności.

Wdrożenie specjalnych procedur pozwala zapewnić maksymalny poziom ochrony naszych Klientów w zakresie wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, w wyniku czego zapewnione jest zarówno bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji, jak i ochrona danych osobowych.

Dane osobowe użytkowników serwisu internetowego www.iforbet.pl są chronione i przetwarzane na zasadach określonych w:

 1. ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych:

  (t. j.: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.; dalej: „UODO”);

 2. ustawie z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

  (t. j.: Dz.U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 ze zm.; dalej: „UPPP”);

 3. ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

  (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm. 1204, dalej: „UŚU”);

 4. ustawie z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych:

  (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.; dalej: „UGH”)

Dane osobowe naszych Klientów wykorzystywane są tylko w zakresie niezbędnym dla obsługi konta. Zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie jest elementem obligatoryjnym, jednakże w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych możliwym będzie informowanie go na bieżąco o aktualnej ofercie.

Obowiązkiem Użytkownika serwisu internetowego www.iforbet.pl jest zapoznanie się z polityką prywatności. Użytkowanie serwisu www.iforbet.pl oznacza akceptację polityki prywatności oraz brak jakichkolwiek zastrzeżeń co do jej postanowień.

1. Serwis internetowy www.iforbet.pl przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów „forBET Zakłady Bukmacherskie” Sp. z o.o. serwis nie ma charakteru strony publicznej.

2. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.

3. Użytkownik ma prawo do kopiowania, posiadania, rozpowszechniania i przetwarzania danych zamieszczonych w serwisie wyłącznie w zakresie użytku prywatnego, z zastrzeżeniem pkt. 8. Prawo to przysługuje wyłącznie klientom Spółki.

4. Zabronione jest publiczne rozpowszechnianie danych znajdujących się w serwisie bez pisemnej zgody Spółki, z zastrzeżeniem pkt. 8.

5. Zabrania się korzystania z serwisu przy użyciu programów do masowego pobierania plików (tzw. pająków internetowych, botów).

6. Zabrania się udostępniania danych do logowania się do serwisu internetowego Spółki „forBET Zakłady Bukmacherskie” Sp. z o.o. m.in. nazwy użytkownika czy hasła.

7. Zabrania się posługiwania nazwą i marką Spółki, nazwami gier i rodzajów zakładów oraz zawartością strony w celach innych niż cele prywatne i niekomercyjne.

8. Dopuszcza się rozpowszechnianie informacji o ofercie Spółki (rodzaje gier i zakładów, kursy, program lojalnościowy) bez pisemnej zgody Spółki, wyłącznie w sposób niekolidujący z prawem obowiązującym na terenie RP.

9. Zakazy, o których mowa w pkt. 4 i 5 nie dotyczą korzystania z danych zamieszczonych w serwisie w zakresie dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa w przepisach dotyczących ochrony praw własności intelektualnej.

Spółka zastrzega sobie wprowadzenie zmian w postanowieniach polityki prywatności w wypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowszych technologii wymagających zmiany tychże postanowień oraz w wypadku zmiany oferty Spółki.

Wszelkie informacje o zmianach w polityce prywatności zamieszczane będą na stronie internetowej www.iforbet.pl


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

ZWIĄZANY Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika – czyli podmiotem decydującym o tym, jak są wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe – jest forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. ul. Królewska 18; 00-103 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000263257, NIP: 5482487290, REGON: 240448217, kapitał zakładowy w wysokości: 4.000.500,00 zł.
 2. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i zasad ich przetwarzania przez Administratora danych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny dla Państwa pod adresem: iod@iforbet.pl
 3. Podane dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora:
  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na prowadzenie eKonta oraz w celu realizacji umowy na prowadzenie eKonta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze nałożonych ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz ustawą z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również wynikających z przepisów ustaw podatkowych i odnoszących się do obowiązków kontrolnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym
   w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów lub usług oraz dochodzeniem roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody udzielonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podane dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres trwania umowy na prowadzenie eKonta, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne, nie dłużej jednak niż 6 lat.
 5. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania (uzupełnienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku zamiaru skorzystania z tych uprawnień, stosowne żądanie prosimy zgłosić na adres iod@iforbet.pl bądź korespondencyjnie na adres siedziby Administratora danych.
 6. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne.
 7. Informujemy również o przysługującym Państwu prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Zakres podawanych danych osobowych wynika z przepisów prawa – m.in. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet. Podanie danych jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz zawarcia i realizacji umowy na prowadzenie eKonta. Brak podania wskazanych danych uniemożliwi potwierdzenie tożsamości gracza i jego pełnoletności, co skutkować będzie uniemożliwieniem zawarcia umowy.
 9. Administrator danych – forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. – może przeprowadzać analizę zachowań i preferencji Użytkownika w celu dostosowania oferty i działań marketingowych do zainteresowań i preferencji Użytkownika (profilowanie). Administrator podejmuje niektóre decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) – to jest np. przy przyznaniu punktów oraz miejsc w rankingach, o przyznaniu bonusu. Każdy Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw i nie podlegać takim decyzjom, co jednak może wiązać się z brakiem możliwości udziału w promocjach, konkursach czy programach organizowanych przez Administratora.
 10. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wiarygodnym podmiotom zewnętrznym, którzy zapewniają nam wsparcie techniczne (np. usługa komunikatora live chat), informatyczne lub marketingowe (np. mailing, wiadomości sms) – przy zastosowaniu właściwych środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione instytucjom płatniczym (operatorom płatności internetowych), jeśli jest to konieczne do świadczenia naszych usług w zakresie organizowania i realizacji zakładów bukmacherskich.
 11. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies(tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski.Ponadto, jeśli zobowiązują nas do tego przepisy ustawy, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takich jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne i innym uprawnionym organom – na ich żądanie i tylko w zakresie wskazanym przez przepisy prawa.

  Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  Przypominamy, że dla bezpieczeństwa Państwa danych, dane umożliwiające logowanie do eKonta nie powinny zostać ujawniane przez Państwa osobom trzecim. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu dokonujecie Państwo udostępnienia danych na własną odpowiedzialność.


Bezpieczeństwo połączeń online

Dla zapewnienia bezpieczeństwa połączeń online Spółka stosuje szereg zabezpieczeń, które pozwalają na bezpieczne korzystanie przez Klientów z serwisu internetowego www.iforbet.pl

Najważniejszym zabezpieczeń połączeń online jest kodowanie w systemie SSL. Polega ono na szyfrowaniu informacji przekazywanych przez Klienta, co uniemożliwia podgląd treści w sieci. Kodowanie w wykorzystaniem protokołu SSL z 2048-bitowym szyfrowaniem zastosowane jest przy naszych stronach www, gdzie dokonywane są płatności online.

Serwis internetowy www.iforbet.pl wykorzystuje również zaporę ogniową tworzącą barierę pomiędzy serwerem witryny, a Internetem.

Bezpieczny obszar witryny www.iforbet.pl oznaczony będzie symbolem kłódki, wskazując w ten sposób na bezpieczeństwo szyfrowanych informacji.

Celem zapewnienia bezpieczeństwa Klientów korzystających z serwisu oraz zapewnienia ochrony przed niepowołanym dostępem do witryny www.iforbet.pl w przypadku braku aktywności zalogowanego użytkownika system dokona (po upływie określonego czasu) automatycznego wylogowania z serwisu.